logo-image

Fusk med bygglov kan ge fängelse för tjänstemän

Det är inte bara byggfirmor och hantverkare som fuskar i byggbranschen. Även tjänstemän inom byggnämnder i kommuner har deltagit i tvivelaktiga beslut gällande bygglov och andra tillstånd. Inte sällan handlar det om att man vill hjälpa någon bekant eller ställa sig i god dager hos någon person man står i beroendeförhållande till. Den som missbrukar sin makt och bryter mot plan- och bygglagen kan dock i särskilt allvarliga fall räkna med att få sitta en tid i fängelse.

Reglerna om tjänstefel

Alla tjänstemän som jobbar inom kommunen omfattas av reglerna om tjänstefel. Det innebär att de kan ställas till svars om det kan bevisas att de uppträtt eller agerat oegentligt i förhållande till lagar och regler. Den tjänsteman som blir misstänkt för brott stängs tills vidare av från sin tjänst och får invänta rättegång. Blir han eller hon dömd kan det bli fråga om böter eller i allvarliga fall upp till två års fängelse.

Inga gräddfiler när det gäller bygglov

En bärande idé i det moderna svenska samhället är att alla ska vara lika inför lagen. Det innebär ju bland annat att alla ska ha samma rätt att utnyttja de rättigheter som finns, och ingen ska kunna kringgå förbud och regler för att man har tumme med en tjänsteman på kommunen. Den tjänsteman som brutit mot bestämmelserna genom att till exempel medvetet ge bygglov trots att den planerade byggnationen bryter mot detaljplanen, anses ha begått tjänstefel och blir misstänkt för brott. Det innebär att han kommer att ställas inför rätta. Kan det bevisa att han medvetet brutit mot bestämmelserna kommer han eller hon också att dömas.

Överträdelser sker titt som tätt

Trots att straffen är stränga och att brotten nästan alltid kommer i dagen efter en tid förekommer det då och då att tjänstemän bryter mot Plan- och bygglagen, oftast för egen vinnings skull eller för att hjälpa till exempel en granne eller en god vän. Det är en form av korruption man inte tänker sig ska finnas i Sverige och därför är också straffen relativt hårda.

Ta hjälp av en advokat

Den tjänsteman som blir misstänkt för brott mot Plan- och bygglagen gör bäst i att hitta en advokat med inriktning på markrätt och fastighetsjuridik. Man har säkert sina skäl till att man agerade som man gjorde och det kan alltid vara bra att låta en advokat formulera försvaret när man blir misstänkt för ett brott. Det är ganska få fall av tjänstefel som straffas med brott, vanligare är någon typ av böter eller att man blir borttagen från nämnden. Kan det däremot bevisas att man med berått mod brutit mot det allmänna bästa för egen vinnings skull kan det hända att man får sitta en tid i fängelse, dock högst två år, vilket i praktiken innebär 16 månader.

På denna sida kan den som är misstänkt för ett brott få hjälp: https://www.misstänktförbrott.nu.

20 Feb 2019