logo-image

Inmätning inleder byggnadsprojektet

När en ny byggnad ska uppföras krävs en hel del förberedelsearbete. Företaget som ska bygga behöver bland annat veta hur markgrunden ser ut och vilka dimensioner man ska använda sig av.

Inmätning är ett brett begrepp som innefattar olika typer av mätningar som görs inför ett byggprojekt. Bland annat kan det vara viktigt att mäta jordschakt, bergschakt och ledningar när en ny byggnad ska uppföras. Mätning av jordschakt används till exempel som grund för hur mycket schaktmassa byggföretaget beställer, och för att undvika en för stor eller för liten beställning gäller det att först ha koll på läget. Med hjälp av inmätning går det även att få en tydlig bild av hur en byggnads läge kommer att bli i relation till sin omgivning, till exempel dess höjd. Den typen av mätning kan göras med en så kallad totalstation, vilken ser ut ungefär som en kamera på stativ.

Så går det till

Vid inmätning använder man sig vanligtvis av ett så kallat stomnät, ett sorts referenssystem bestående av punkter som representerar byggnadens utförande. Med hjälp av stomnätet kan man experimentera med olika lösningar för bland annat placeringar av detaljer i terrängen. Utöver totalstation är rovers populära verktyg för detta. Viss inmätning kan behöva göras från luften. Den typen av mätningar kallas fotogrammetrisk mätning, och görs med hjälp av flygplan. Samma teknik används av Lantmäteriet för att framställa kartor. Oavsett vilka typer av mätningar som krävs inför ett byggprojekt är det viktigt att de blir korrekta. Resultatet av felaktiga mätningar kan bli rejäla förseningar och onödiga kostnader för entreprenören. Läs vidare om inmätning på denna sida: https://www.inmätning.com

9 Dec 2020