logo-image

Plan- och Bygglagen - kontrollansvarig

När man står i begrepp att påbörja ett byggprojekt kan det vara bra att vara lite påläst på plan- och bygglagen (PBL). Särskilt dess åttonde, nionde och tionde kapitel tar specifikt upp vilka bestämmelser som gäller för byggen i Stockholm och i andra kommuner. Ett nytt begrepp i den nya PBL är kontrollansvarig, som måste anlitas vid alla projekt för vilka man måste ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

I den nya Plan- och Bygglagen som trädde i kraft 2011 finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Lagen syftar till att främja goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för alla människor i dagens samhälle och kommande generationer.

Åttonde kapitlet

Det åttonde kapitlet i PBL har rubriken Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Här finns bland annat bestämmelser kring byggnaders utformning, ändamål och hur de samverkar med omgivande miljöer, samt kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i allmänna lokaler. Dessa bestämmelser gäller vid all nybyggnad och även ombyggnad där det befinns vara rimligt.

Vidare finns regler kring det som kanske är mest intressant ur byggherrens och den kontrollansvariges synvinkel, nämligen ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om bärförmåga och beständighet, säkerhet, bullerskydd, isolering och så vidare. Även byggprodukters lämplighet ifråga om att uppfylla säkerhetskrav behandlas.

Som kontrollansvarig på ett bygge har man ansvar för att se till att arbetet sker i enlighet med bestämmelserna i PBL, till exempel i enlighet med exemplen ovan från det åttonde kapitlet.

Nionde kapitlet

Det nionde kapitlet heter Bygglov, rivningslov och marklov m.m. och innehåller bestämmelser kring när man behöver bygglov och vilka undantag som finns. Här slås bland annat fast att man inte behöver bygglov för att uppföra hus med en byggnadsarea på mer än 25 kvm och en nockhöjd på mer än 4 m. Man behöver inte heller bygglov för förändringar på tomten såsom uteplatser, murar eller plank. Inte heller tillbyggnader på bostadshus som är mindre än 15 kvm kräver bygglov.

Om bygginsatsen inte kräver bygglov behövs det i regel inte heller anlitas någon kontrollansvarig, men det är alltid bäst att kolla med byggnadsnämnden i Stockholms kommun vad som gäller för området där du bor. Kommunerna har nämligen rätt att i detaljplaner reglera vilka ingrepp och tillbyggnader som kräver bygglov och inte. Krävs bygglov behöver du också anlita en kontrollansvarig, och vem denne är ska finnas angivet i bygglovsansökan.

Tionde kapitlet

I det tionde kapitlet slås bland annat fast när man behöver en kontrollansvarig och vilka ansvarsområden man har som byggherre. Här står angivet vad som måste finnas i en kontrollplan, som är det dokument som den kontrollansvarige upprättar för att se till arbetet sker i enlighet med PBL.

Här finns även bestämmelser kring samråd mellan byggherren, den kontrollansvarige och kommunens byggnadsnämnd.

 

I §9 står specifikt att för att kontrollera bygget krävs en kontrollansvarig som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett certifikat.

 

Närmare kriterier kring krav på utbildning, erfarenhet och praktisk lämplighet finns på Boverkets hemsida, där man även kan läsa sig till hur man blir certifierad som kontrollansvarig i Stockholm. Här finns också en lista på certifierade kontrollansvariga i Stockholm. Läs denna site för mer information.

22 Dec 2017