logo-image

Riskerna med heta arbeten

Sedan brandskyddsmyndigheten och försäkringsbolagen gick samman för att få ner antalet bränder kopplade till heta arbeten 1990 har brandtillbuden minskat avsevärt, men fortfarande förekommer det bränder till följd av heta arbeten. Även om man till punkt och pricka följer de säkerhetsregler som satts upp av Brandskyddsmyndigheten kan det hända att något material, synligt eller dolt, kommer i kontakt med gnistor eller värms upp och börjar brinna. Det är helt enkelt ett väldigt riskfyllt arbete att svetsa, slipa eller använda exempelvis värmepistol i okontrollerade miljöer.

Utbildning och certifikat

För att få utföra heta arbeten utanför säkra verkstäder, till exempel i en kontorslokal eller i någons hem, behövs ett certifikat. Certifikatet erhåller man efter en dagsutbildning i heta arbeten framtagen av Brandskyddsmyndigheten. Där går man i genom de tretton säkerhetsregler som ska följas av alla som ska jobba med heta arbeten, samt hur man lägger upp organisationen med tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare.

Utbildningen finns tillgänglig hos hundratals företag på de flesta orter i Sverige och ett erhållet certifikat är giltigt i fem år, därefter behöver man gå utbildningen igen. För att försäkringar ska gälla krävs att alla som jobbar med heta arbeten är certifierade. Detta är något som alla försäkringsbolag i Sverige har med i sina villkor.

Riskerna

Anledningen till det omfattande regelverket kring heta arbeten är naturligtvis brandrisken. Det finns mycket som kan hända i en okontrollerad miljö. När man arbetar med svets eller vinkelslip bildas ofta gnistregn som kan fara iväg okontrollerat och antända brandfarliga material. Därför är det enligt säkerhetsreglerna obligatoriskt att sådant material om möjligt avlägsnas eller täcks över innan arbetet påbörjas.

Arbete med värmealstrande verktyg som exempelvis värmepistol kan generera värme på omgivande material. Om exempelvis ett rör hettas upp kan det i sin tur antända brandfarliga material i väggen. Värme kan även gå igenom väggar och antända föremål på andra sidan.

När vissa material upphettas kan det även bildas hälsovådliga gaser. Om så är fallet måste erforderlig ventilation uppnås innan arbetet påbörjas och munskydd eller skyddsmask måste bäras av både hetarbetare och brandvakt. Risken för brännskador är också stor vid heta arbeten.

Riskförebyggande åtgärder

Det är mycket viktigt att de som ingår hetarbetsteamet följer de säkerhetsregler som finns. Den tillståndsansvarige måste före, under och efter arbetet kontrollera att allt skett enligt regelverket. Före arbetet påbörjas går denne alltid igenom arbetet med de andra och upprättar en plan som brandvakt och hetarbetare skriver under.

Brandvakten måste vara p plats under hela arbetet, även under pauser, och minst en timme efter avslutat arbete. Han måste vara utrustad med brandslang eller två brandsläckare samt en fungerande  mobiltelefon med täckning för att kunna larma. Omgivande ytor och rum bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Hetarbetaren måste vara medveten om vilka risker som finns med arbetet och agera i enlighet med dessa. I övrigt ska han kunna vara helt fokuserad på arbetet och lita på att brandvakten vakar över eventuella brandrisker.

Genom utbildning och information om riskerna brandskyddsmyndigheten lyckats få ner antalet bränder avsevärt de senaste tjugofem åren. Men fortfarande förekommer bränder, vilket visar på vilka stora risker för oförutsedda händelser som finns när man utför heta arbeten.

1 Dec 2017