logo-image

Vad gör en kontrollansvarig?

Om mindre renoveringar eller byggnationer ska genomföras på ett en- eller tvåbostadshus behöver sällan en kontrollansvarig anlitas. Detsamma gäller projekt som inte kräver bygglov eller anmälan. Är det däremot större projekt kan det finnas krav på att kontrollansvarig måste finnas.

I det fall som en kontrollansvarig ska anlitas finns krav på att personen måste vara certifierad. Dess uppgift är att följa arbetet och se till att projektet följer de lagar som finns i bygglagstiftningen. En uppgift är bland annat att ta fram en kontrollplan som därmed skapar en större långsiktig säkerhet. Personen har även uppgift att sedan följa upp att kontrollplanen efterföljs.

Andra uppgifter som en kontrollansvarig har är att vara med i tekniska samrådet, vara med på besiktningar samt skriva de utlåtanden som används för att få slutbesked från byggnadsnämnden.

Självständigt arbete

 För att en kontrollansvarig ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt är det otroligt viktigt att personen har en självständig ställning. Någon koppling får inte finnas till företaget som kontrolleras eftersom det i detta fall kan uppstå en jävsituation. Kravet är även att den kontrollansvarige inte får vara släkt med de som utfört arbetet.

Hitta en kontrollansvarig

De som vill anlita en kontrollansvarig bör söka efter ett företag i Bolagsverkets register. Att hitta ett företag som utför kontrollerna är lätt i de flesta större städer. Men oavsett om de anger att de har kompetenes och utbildning så bör man göra en kontroll mot Boverket för att säkerställa att de verkligen har rätt utbildning.

Är det en byggnation inom en kommun är det byggnadsnämnden som avgör vilken som ska utföra kontrollerna.  Det står då både i bygglovet och i startbeskedet vem som är kontrollansvarig för projektet. Byggnadsnämnden kan även besluta att kontrollansvarig ska finnas även i det fall som det enligt lag inte är ett krav.

Utbildning

Den som vill arbeta som kontrollansvarig måste genomgå rätt utbildning för att få den certifiering som krävs för arbetet. Denna certifiering utfärdas av certifieringsorgan. Det är företag som fått utbildningsansvaret från myndigheten Swedac.   

Ett första steg är att läsa Boverkets föreskrifter samt dessa allmänna råd gällande certifiering för kontrollansvariga. Detta för att man på ett tydligt sätt ska få överblick vad som krävs. Vill man sedan gå vidare kan kontakt tas med Kiwa Sverige eller SP Certifiering. Detta är två av de företag som fått godkänt att erbjuda dessa utbildningar enligt Swedac. Kiwa Sverige hette tidigare Swedcert men erbjuder alltså fortfarande samma utbildningar.

10 Feb 2017